อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของทางราชการ พ.ศ. 2540


การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของทางราชการ พ.ศ. 2540


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 39
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (ดู 56)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  (ดู 55)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  (ดู 98)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่างสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  (ดู 53)
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  (ดู 53)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  (ดู 55)
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเถอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 59)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :