อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 22/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 13 ก.ค. 63 16
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 16/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 13 ก.ค. 63 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กาารจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 13 ก.ค. 63 16
แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ต่างๆ 13 ก.ค. 63 12
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ 13 ก.ค. 63 15