อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64 38
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 8 มี.ค. 64 46
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 65
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 59
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ก.ค. 63 104
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 10 ก.ค. 63 118
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 3 พ.ค. 63 124
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 พ.ค. 63 129
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2564 3 พ.ค. 63 197
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 พ.ค. 63 195